Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů


  1. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR).


  1. Zákazník bere na vědomí, že salon zpracovává jeho osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mail a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“) za účelem splnění smlouvy. Zpracování Osobních údajů je nezbytné k uzavření a plnění smlouvy. Salon dále zpracovává Osobní údaje za účelem svých oprávněných zájmů (tj. za účelem vymáhání práv z této smlouvy).


  1. Salon může pověřit zpracováním Osobních údajů za výše uvedenými účely třetí osoby (zpracovatele), a to zejména obchodní partnery nebo osoby provádějící právní či ekonomický audit. Provozovatelem stránek www.kleopatrasalon.cz je Vendulka Veselá, podnikatel se sídlem Kounická 917/4, 100 00 Praha 10, která je současně i poskytovatelem služeb v salonu, správcem www stránek je společnost Netfox, s.r.o.


  1. Salon bude Osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smlouvy, a po ukončení nejméně po dobu 3 let ode dne ukončení smlouvy, nebo po dobu vyžadovanou příslušnými právní předpisy, anebo po dobu nezbytnou k výše uvedeným účelům zpracování Osobních údajů.


  1. Osobní údaje jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi salonu.


  1. Zákazník má následující práva v souvislosti se zpracováním jeho Osobních údajů: právo požadovat přístup k jeho Osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR).


  1. Podrobnější informace o zpracování Osobních údajů mohou být Zákazníkovi poskytnuty na základě jeho žádosti zaslané na kontaktní e-mail salonu info@kleopatrasalon.cz